แผนปฏิบัติราชการ 2565.pdf
แผนพัฒนาคุณภาพชุมชนหนองฮีสามัคคี 2563 -2565 จริง.pdf

แผนพัฒนาการศึกษา

SAR ระดับปฐมวัย ชุมชนหนองฮีสามัคคี ปี2564 ฉบับจริง.pdf

รายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย

ปีการศึกษา 2564

SAR ระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ฉบับจริง.pdf

รายงานผลการประเมิน-ตนเองของสถานศึกษาSAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา2564