การกำหนดมาตรฐาน

การจัดทำแผนพัฒนา

การดำเนินงานตามแผน

การประเมินคุณภาพภายใน

การติดตามผลการดำเนินงาน

การจัดทำรายงานประจำปี