1. คำสั่งโรงเรียน

คำสั่งปีการศึกษา 2561

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คำสั่งปีการศึกษา2563

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สำหรับจัดทำรายงานประจำปี 2563

1.2 แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

คำสั่งปีการศึกษา 2564

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สำหรับจัดทำรายงานประจำปี 2564

1.2 แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

คำสั่งปีการศึกษา2565

1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สำหรับจัดทำรายงานประจำปี2565

2. หนังสือเชิญประชุม

2.1 หน้งสือเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุม

3. บันทึกการประชุม

3.1 รายงานการประชุม ครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี

ครั้งที่ 1/2562

ครั้งที่ 2/2562


4. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้อง