1. วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา พันธกิจและเป้าหมาย

2. แผนพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2565

แหล่งข้อมูล มีดังนี้

1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

-

2. เอกสารงานวิจัยของสถานศึกษา

-

แหล่งข้อมูล มีดังนี้

1.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

วัดป่าเมธาวิเวก

วัดป่าหนองฮี

ศูนย์เกษตรพอเพียงหนองฮี

ศูนย์ข้าวชุมชน

แหล่งข้อมูล มีดังนี้

1. คำสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2. คู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียน

1.1 คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี

-

แหล่งข้อมูล มีดังนี้

1. คำสั่งมอบหมายงานของโรงเรียน

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2. บันทึกการประชุมของโรงเรียน


3. คู่มือการปฏิบัติงานของโรงเรียน

3.1 คู่มื่ชอปฏิบัติงานโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี

-

แหล่งข้อมูล มีดังนี้

1. บันทึกการประชุมของโรงเรียน


2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1 แผนประมานการรายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2562

แหล่งข้อมูล มีดังนี้

1. บันทึกการประชุมของโรงเรียน


2. เอกสารการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

2.1 ความเห็นชอบของประธานกรรมการขั้นพื้นฐาน

แหล่งข้อมูล มีดังนี้

1. แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562


แหล่งข้อมูล มีดังนี้

1. ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน

1. แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562

แหล่งข้อมูล มีดังนี้

1. เอกสารการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

1. แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562