แหล่งข้อมูล มีดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

แหล่งข้อมูล มีดังนี้

1. ผลบันทึกการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2561