แหล่งข้อมูล มีดังนี้

1. เครื่องมือติดตามตรวจสอบ

1.1. เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 1

2.บันทึกภาพถ่าย วิดิทัศน์