แหล่งข้อมูล มีดังนี้

1. เอกสาร เว็ปไซต์ เอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ที่สรุปเพื่อเผยแพร่การประเมินคุณภาพภายใน