ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยเปิดทำการเรียนการสอนที่วัดดำรงเมธยาราม บ้านหนองฮี ต่อมานายทุม คำหุ่งและนายหงส์ มาภาได้บริจาคที่ดิน ๔๓ ไร่ ๓ งาน ๖๒ ตารางวาได้ย้ายเปิดการเรียนการสอนในสถานที่ปัจจุบัน มีชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน มีผู้บริหารโรงเรียนคนแรก คือ นายพอม หงส์ภักดี เป็นครูใหญ่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ในปัจจุบันทางโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ชื่อ นางประภา สิงห์คะ ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการ มีครูปฏิบัติการสอน 23 คน นักการภารโรง ๑ คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน นักเรียนทั้งหมด 345 คน

โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี เป็นโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านโพนทัน หมูที่ ๓ และหมู่ที่๙ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านหนองกุง ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านคำผาสุก ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านนาสะเดาและบ้านจรุกเตย ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก