ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงเรียน

รายนาม ปีที่

1. นายพอม หงษ์ภักดี 2478 - 2479

2. นายโสภา วงศ์กระสัน 2479 - 2480

3. นายนนท์ จันทาแก้ว 2480 - 2481

4. นายสมคิด คำวงษา 2481 - 2490

5. นายไพบูลย์ แสงอุไรสิทธิ์ 2490 - 2510

6. นายสมบูรณ์ เสนาจันทร์ 2510 - 2540

7. นายอนุวัฒน์ คุ้มหนองฮี 2540 - 2543

8. นายวิมล โคตตะวงศ์ 2543 - 2562

9. นายเมธีพงศ์ ยงยันต์ 2562 - ปัจจุบัน