กีฬาภายใน

12 พฤศจิกายน 2562

ทัศนศึกษา

7-8 พฤศจิกายน 2562

อบรม 5 Step

2-3 พฤศจิกายน 2562

อบรม Google.Site

31 ตุลาคม 2562

งานเกษียณอายุราชการ

4 ตุลาคม 2562

ส่งเสริมออกการกำลังกาย

17- 18 สิงหาคม 2562

วันแม่แห่งชาติ

9 สิงหาคม 2562

เยี่ยมบ้านนักเรียน

15-18 กรกฎาคม 2562

วันต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2562

กิจกรรมไหว้ครู

13 มิถุนายน 2562

ปฏิบัติธรรมกับพระไกล้บ้าน

11-13 พฤษภาคม 2562